විද්‍යාපීඨ ගීතය

සිරිළක වට මහ සයුර රකින්නට
සමුදුර තරණෙට සිල්ප උගන්වන
දැනුම බෙදාදෙන විනය වඩාලන
පිරිපුන් නාවිකයන් බිහිකරවන

නාවික සිප්හල - විරුනැවි නිජබිම
විද්‍යාපීඨය..... නාවික සාගරික

ජලතරණය, ක්‍රීඩා, කිමිදුම් අවි
නාවික ශිල්පය, නීති සටන්ක්‍රම
සංඥා, වෛද්‍ය, විදුලි යාන්ත්‍රික
ඉංජිනේරු, සැපයුම් හා ලේඛණ

නාවික සිප්හල - විරුනැවි නිජබිම
විද්‍යාපීඨය..... නාවික සාගරික

රට රැකුමට උරදෙන සුරු නැවියෝ
අණදෙන සටනට විරු නැවිපතියෝ.....//
දියගොඩ දෙකෙහිම එඩි පෑ විරුවෝ
ඔබගෙන් පුහුණුව ලද ‍හෙළ දරුවෝ

නාවික සිප්හල - විරුනැවි නිජබිම
විද්‍යාපීඨය..... නාවික සාගරික

නැණ වඩවා ආලෝකය දේ..... වා!
නාවික දූ පුතුනට මව වේ..... වා!.....//
දිනි දින අප ශක්තිය වේ..... වා!
විද්‍යාපීඨය සැරදේ..... වා!.....///

    Listen to NMA Anthem

"The disciplined are the noblest of men"

Mission of NMA

Officer Training
To prepare subordinate officers morally, mentally, physically & mould them into professional naval officers to command and to lead in pursuit of excellence in the naval service, in the best interest of the nation.

Sailor Training
To prepare both senior & junior ratings morally, mentally, physically & mould them to be professionals to carryout the specific task or a set of specific tasks in their respective branches in the most efficient manner leading to excellence in the naval service.


About NMA

Naval and Maritime Academy (NMA) plays the most prominent role by imparting professional training for both Officers and Senior / Junior ratings in Sri Lanka Navy (SLN). The Academy is situated within the picturesque Naval Dockyard, Trincomalee. Trincomalee is considered as one of the best natural harbours in the world with rich history of maritime affiliation.

The origin of training in the Sri Lanka Navy dates back to 1951, when a humble beginning was made by then Royal Ceylon Navy by the establishment of a Recruit Training Centre at HMCySRangalla (named after Rahangala Hill) Diyatalawa. In 1963, this training centre was transferred to the Ceylon Army and HMCyS Rangalla moved lock, stock and barrel to Kochchikade in Colombo. In 1965, a seaman training establishment was set up at HMCySParakrama at that time in Trincomalee withHMCySTissa was providing the administrative support.

The necessity to establish a separate Academy was felt hence, NMA was established at present location on 15thJanuary 19..

Read More